top of page

algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Romana Chiara Creative Studio hierna te noemen: “Romana Chiara”, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar diensten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Romana Chiara deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door indien Romana Chiara uitdrukkelijk afgekeurd.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld binden aanbiedingen of prijsopgaven Romana Chiara niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door Romana Chiara schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Romana Chiara te worden meegedeeld en vervolgens door Romana Chiara schriftelijk te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per e-mail doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.

2.3 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, dient de opdrachtgever Romana Chiara te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden en haar schadeloos te stellen met betrekking tot alle gevolgen, voortvloeiende uit de annulering.

Artikel 3. Levertijden

3.1 Levertijden zijn streeftijden tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als fatale termijn zijn aanvaard door Romana Chiara.

Artikel 4. Prijzen/betaling

4.1 Alle door Romana Chiara opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

4.2 Romana Chiara behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te allen tijde opdrachtgever een voorschotnota te zenden waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens voldoening heeft plaatsgevonden.

4.3 Alle facturen van Romana Chiara dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.

4.4 Vanaf de 16e dag na de factuurdatum is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente over het openstaande bedrag verschuldigd aan Romana Chiara van 1% per maand.

4.5 Romana Chiara is gerechtigd om van opdrachtgever alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.

Artikel 5. Aansprakelijkheid/vrijwaring

5.1 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Romana Chiara geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. 


5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door hem aan Romana Chiara verstrekte gegevens met betrekking tot de (technische) aspecten – waaronder merkenrechtelijke aspecten – van het product en/of de dienst van opdrachtgever ten behoeve waarvan Romana Chiara goederen en/of diensten levert. 


5.3 Daar waar Romana Chiara aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Romana Chiara in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-) deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc. 


5.4 Romana Chiara is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte ontwerpen, communicatie-, marketing-, reclame- en managementadviezen en overige diensten. 


5.5 Indien Romana Chiara in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Romana Chiara niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

5.6 Opdrachtgever vrijwaart Romana Chiara tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Romana Chiara. 


5.7 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/ of adressenbestanden etc. etc. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren. 


5.8 Eigenmachtige wijzigingen door opdrachtgever of derden in ontwerpen of adviezen van Romana Chiara zijn niet toegestaan en kunnen niet leiden tot enige aanvaarding van aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan door Romana Chiara. 


5.9 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) wijzigingen of verminkingen – hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan – in haar ontwerpen, indien die ontwerpen gebruikt worden in een productie- of vervolgproces waarbij Romana Chiara niet verder betrokken is dan door de enkele levering van haar ontwerp.


5.10 Indien Romana Chiara, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het maximum van de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Romana Chiara in het onderhavige geval zal doen. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Romana Chiara beperkt tot 80% van het factuurbedrag van Romana Chiara exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan Romana Chiara. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid/vrijwaring

5.1 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Romana Chiara geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. 


5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door hem aan Romana Chiara verstrekte gegevens met betrekking tot de (technische) aspecten – waaronder merkenrechtelijke aspecten – van het product en/of de dienst van opdrachtgever ten behoeve waarvan Romana Chiara goederen en/of diensten levert. 


5.3 Daar waar Romana Chiara aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Romana Chiara in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-) deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc. etc. 


5.4 Romana Chiara is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte ontwerpen, communicatie-, marketing-, reclame- en managementadviezen en overige diensten. 


5.5 Indien Romana Chiara in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Romana Chiara niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

5.6 Opdrachtgever vrijwaart Romana Chiara tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Romana Chiara. 


5.7 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/ of adressenbestanden etc. etc. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren. 


5.8 Eigenmachtige wijzigingen door opdrachtgever of derden in ontwerpen of adviezen van Romana Chiara zijn niet toegestaan en kunnen niet leiden tot enige aanvaarding van aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan door Romana Chiara. 


5.9 Romana Chiara is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) wijzigingen of verminkingen – hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan – in haar ontwerpen, indien die ontwerpen gebruikt worden in een productie- of vervolgproces waarbij Romana Chiara niet verder betrokken is dan door de enkele levering van haar ontwerp.


5.10 Indien Romana Chiara, niettegenstaande de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het maximum van de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Romana Chiara in het onderhavige geval zal doen. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Romana Chiara beperkt tot 80% van het factuurbedrag van Romana Chiara exclusief de omzetbelasting en verschotten hetwelk gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan Romana Chiara. 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Romana Chiara aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Romana Chiara of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen. 


6.2 Romana Chiara verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Romana Chiara aan haar zijn verleend. 


6.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Romana Chiara niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen. 

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van tijdelijke overmacht is Romana Chiara gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand. 


7.2 In geval van blijvende overmacht is Romana Chiara gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 


7.3 Noch in geval van tijdelijke noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding. 


7.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Romana Chiara geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Romana Chiara kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers. 

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Romana Chiara gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst: - de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of - de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Romana Chiara dan ook en zonder dat Romana Chiara tot enige schadevergoeding is gehouden. 

bottom of page